Polityka prywatności

Jest nam niezmiernie miło, że zaufałeś nam i powierzyłeś swoje dane osobowe. Chcielibyśmy Cię zapewnić, że poczynimy wszelkie uzasadnione działania mające na celu ochronę Twoich danych osobowych. Poniżej zostały przedstawione informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych (dalej łącznie zwane „Polityką Prywatności”) w sytuacji, gdy:

 • odwiedzasz stronę www.careers.ailleron.com,
 • przesyłasz nam swoje dokumenty aplikacyjne w celu udziału w procesie rekrutacyjnym,
 • kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.careers.ailleron.com lub za pomocą poczty elektronicznej w sprawach innych niż udział w konkretnym procesie rekrutacyjnym.

1. Administrator danych osobowych

1.1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w sprawach związanych z rekrutacją na ogłoszenie, na które aplikujesz, a także w przypadku, gdy wyrazisz zgodę na informowanie o przyszłych procesach rekrutacyjnych oraz na otrzymywanie informacji o employer brandingu – są spółki:

 • Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385276(dalej: „Ailleron SA”), oraz
 • Ailleron Outsourcing Services Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000349565

zwane dalej Administratorem lub Ailleron.

Dane kontaktowe. W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się:


2. Dane przetwarzane w celu rekrutacji

2.1. Cel, zakres i podstawy prawne przetwarzania danych. 

Przetwarzamy tylko takie dane osobowe, które zostaną nam przez Ciebie podane lub zostaną nam udostępnione lub zebrane przez nas w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz:

 • są niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z kodeksu pracy, to jest dane w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub
 • na których przetwarzanie udzieliłeś nam swoją zgodę (poprzez swoje oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, jak przekazanie nam Twojego CV lub listu motywacyjnego zawierającego takie dane), to jest dane zawarte w otrzymanych od Ciebie dokumentach rekrutacyjnych i referencjach, wiadomościach, rozmowach z Tobą (inne niż wskazane w lit. a) lub
 • 3) są niezbędne w celu zawarcia i późniejszego wykonania umowy z Tobą, to jest w szczególności dane do wpisania w treści zawieranej umowy w przypadku pozytywnego efektu rekrutacji lub
 • 4) są niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, to jest:
  • wybrania odpowiedniego kandydata dającego rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków, to jest dane zebrane przez nas w toku działań rekrutacyjnych, np. w notatkach sporządzonych w trakcie rozmów z Tobą,
  • dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi (w zakresie wszystkich zebranych danych),
  • archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych posiadanych danych, w związku z nałożonym na nas jako na administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych (w zakresie wszystkich zebranych danych).

2.2. Okres przechowywania danych. 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 • do celów związanych z rekrutacją na konkretne ogłoszenie:
  • until the end of the recruitment process, informing you about its result  and until the conclusion of the contract – in case of a positive result of the recruitment),
  • przez okres kolejnych siedmiu miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko oraz poinformowania Cię o jego wyniku – w przypadku odrzucenia Twojej kandydatury, przy jednoczesnym braku zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach; okres 7 miesięcy liczony jest od 30 czerwca (dla rekrutacji zakończonych w pierwszym półroczu) lub od końca roku (dla rekrutacji zakończonych w drugim półroczu).
 • 2) do celu obrony przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia naszych roszczeń – od dnia zakończenia każdego z procesów rekrutacyjnych, w których będziesz brać udział, do upływu okresu przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń,
 • 3) do celu archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych – przez okres ustalony zgodnie z polityką wykonywania kopii zapasowych obowiązującą u Ogłoszeniodawcy.

2.3. Informacje o źródle pochodzenia danych. 

Może dochodzić do sytuacji, gdy nie pozyskaliśmy Twoich danych osobowych bezpośrednio od Ciebie, lecz od osób trzecich. Każdorazowo zostaniesz o takiej sytuacji poinformowany, jak również zadbamy, by zebranie tych danych odbyło się w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Dane takie możemy pozyskać:

 • 1) na skutek prowadzonych przez nas programów poleceń – gdy Twoje CV i inne dokumenty rekrutacyjne przekazane zostaną do nas za pośrednictwem osób trzecich,
 • od podmiotów mających Twoje dane osobowe własne bazy kandydatów (firmy rekrutacyjne, organizatorzy targów pracy),
 • ze źródeł powszechnie dostępnych, jak media społecznościowe i zamieszczony tam Twój profil.

3. Dane przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji

3.1. Cel, zakres i podstawy prawne przetwarzania danych.

Przetwarzamy tylko takie dane osobowe, które nam podałeś lub które zostały uzyskane przez Administratora w toku postępowania rekrutacyjnego, w którym brałeś udział. W ramach udzielonej zgody przetwarzamy Twoje dane osobowe co celów przyszłych prowadzonych przez Administratora postępowaniach rekrutacyjnych.

3.2. Okres przechowywania danych.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas do celów przyszłych prowadzonych przez Administratora postępowaniach rekrutacyjnych przez okres kolejnych 25 miesięcy liczonych od końca roku, w którym wyraziłeś na przetwarzanie lub do momentu wycofania udzielonej przez Ciebie zgody.


4. Dane przetwarzane w celach employer brandingu

4.1 Cel, zakres i podstawy prawne przetwarzania danych

W przypadku, gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu otrzymywania informacji o employer brandingu, będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail. Podany przez Ciebie adres e-mail zostanie użyty przez Administratora do celów employer brandingu, w tym do informowania o działalności Administratora.

4.2. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach employer brandingu przez okres kolejnych 25 miesięcy liczonych od końca roku, w którym wyraziłeś zgodę na przetwarzanie lub do momentu wycofania udzielonej przez Ciebie zgody (rezygnacji z subskrypcji).


5. Dane przetwarzane w celu kontaktu

5.1. Cel, zakres i podstawy prawne przetwarzania danych. 

W przypadku, gdy postanowisz się z nami skontaktować w sprawach innych niż udział w procesie rekrutacyjnym (za pomocą dostępnego na naszych stronach formularza kontaktowego, podanych adresów e-mail, numerów telefonów, czy też tradycyjnie za pomocą poczty, albo osobiście), przetwarzać będziemy takie dane osobowe, które zostaną nam przez Ciebie podane lub są niezbędne do odpowiedzi na Twoje zapytanie (w tym dane identyfikacyjne oraz kontaktowe, a także adres IP w sytuacji skorzystania z formularza kontaktowego na naszej stronie www). Dane te przetwarzamy z uwagi na fakt, że są one niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, to jest w celu:

 • odpowiedzi na przesłaną do nas wiadomość i dalszy kontakt z Tobą,
 • archiwizacja i wykonywanie kopii zapasowych danych w związku z nałożonym na nas jako na administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych).

5.2. Data storage period. Your personal data will be processed:

 • do kontaktu z Tobą – od dnia ich zebrania do czasu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie, w której nawiązałeś kontakt,
 • do celu archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych – przez okres ustalony zgodnie z polityką wykonywania kopii zapasowych w Ailleron

6. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem ze stron www

6.1. Cel, zakres i podstawy prawne przetwarzania danych. 

W przypadku, gdy korzystasz ze strony internetowej www.careers.ailleron.com zapisujemy takie dane, jak: adres IP, rodzaj i wersja urządzenia oraz przeglądarki z jakich korzystasz, język, region, ustawienia strony, dokonane wybory w zakresie cookies, sposób korzystania ze strony. Dane te nie są w każdej sytuacji łączone z konkretną, możliwą dla nas do zidentyfikowania osobą. W sytuacji natomiast, gdy jesteśmy w stanie połączyć je z Tobą (w szczególności, gdy skontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie www), stają się one dla nas Twoimi danymi osobowymi. Dane te przetwarzamy:

 • z uwagi na fakt, że są one niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, to jest w szczególności:
  • dostosowania sposobu, w jaki strona www jest wyświetlana i jej personalizacji,
  • analizy zachowania na stronie dla poprawy jej funkcjonowania oraz ochrony przed nadużyciami
  • zapisania danych z formularzy celem zachowania sesji i ułatwienia korzystania ze strony,
 • w oparciu o Twoją zgodę – w przypadku, gdy dane te służą do celów marketingowych lub do są zbierane w celu przekazania ich podmiotom trzecim.

6.2. Okres przechowywania danych. 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 • w przypadku danych przetwarzanych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes – przez czas, przez jaki on istnieje, nie dłużej jednak niż do chwili wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • w przypadku danych przetwarzanych w oparciu o Twoją zgodę – do czasu wycofania tej zgody.

7. Odbiorcy danych

Dołożymy należytej staranności w doborze podmiotów, którym przekazywać będziemy Twoje dane i w przypadku takich wybranych podmiotów wymagać będziemy, by chronili Twoje dane za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie:

 • osobom trzecim świadczącym na naszą rzecz usługi, które są potrzebne dla realizacji celów, w związku z którymi przetwarzamy Twoje dane (np. usług z zakresu IT, rekrutacji, komunikacji elektronicznej, hostingu),
 • podmiotom z grupy Ailleron (podmiotom powiązanym z Ailleron), w szczególności gdy świadczą one sobie wzajemnie usługi, lub w ramach wewnętrznych celów administracyjnych grupy Ailleron (np. gdy wynika to z organizacji zadań w ramach grupy),
 • odbiorcom, na rzecz których ujawnienie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów lub postanowienia sądu lub innego organu władzy,
 • innym odbiorcom, jeżeli wyrazisz na nich swoją zgodę lub gdy przekazanie im danych jest niezbędne, by chronić Twoje żywotne interesy lub żywotne interesy innych osób fizycznych lub dla dobra ogółu.

8. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów, z którymi współpracujemy. Każdorazowo, gdy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do państw które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, zadbamy o to, by odbywało się to w oparciu o ważną podstawę prawną oraz z wykorzystaniem prawem wymaganych zabezpieczeń.

9. Łącza do stron podmiotów trzecich

Na stronie zamieszczone są również łącza odsyłające do stron internetowych osób trzecich. W stosunku do osób odwiedzających te strony obowiązują inne zasady niż opisane tutaj w zakresie przetwarzania danych osobowych, jak również kto inny jest administratorem danych tam przetwarzanych. Zalecamy zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w zakresie przetwarzania danych osobowych publikowanymi przez administratorów tych stron.

10. Uprawnienia

W zakresie każdego z niżej wskazanych praw możesz skontaktować się z nami w szczególności za pomocą danych kontaktowych podanych w punkcie 1 Polityki Prywatności.

 • The right to obtain information, access to data and to receive a copy of the data. You have the right at any time to request information about your personal data that we store or to which we have access. At your request, a copy of your personal data that is subject to processing will be presented to you free of charge. For sending each subsequent copy of data we have the right to request a fee that will cover the reasonable costs of handling such a request.
 • Right to withdraw consent. Each time your data is processed based on your consent given, you have the right to withdraw this consent at any time, whereas withdrawal of consent will not affect the lawfulness of data processing that happened before you withdraw your consent.
 • The right to rectify personal data. We take reasonable steps to ensure that your personal data is correct, complete and up to date. If it is necessary to change these data, please let us know.
 • Right to data portability. You have the right to request the transfer of your personal data in a structured, commonly used machine-readable format, as well as to request the transfer of data to another data controller, when your consent is the legal basis for the processing of your personal data.
 • The right to delete data and to limit processing. In the cases indicated in the provisions of law on the protection of personal data, you have the right to request the deletion of your personal data. However, this right is not absolute – there may be occasions when we are still entitled to process your personal data. You can also request a restriction on the further processing of your data.
 • Right to object to processing. In the cases indicated in the provisions of law, you have the right to object to the further processing of your data when the legal basis for the processing of personal data is our legitimate interest.
 • The right to lodge a complaint with a supervisory authority. You have the right to lodge a complaint with the supervisory body dealing with the protection of personal data – in principle, it will be the President of the Office for Personal Data Protection (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11. Polityka stosowania plików cookies i innych podobnych technologii

 • Strona www.careers.ailleron.com (dalej „Strona”) wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe, które są obsługiwane przez Stronę i zapisywane na Twoim urządzeniu) i inne podobne technologie (narzędzia od Google Inc.: Google Analytics, Google Search Console oraz Google Tag Manager, a także narzędzia do tzw. pixel trackingu – Facebook Pixel oraz LinkedIn InsightTag). Podmiotem wykorzystującym te narzędzia jest administrator strony, czyli Spółka Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385276 (dalej: „My”). Strona używa wskazanych narzędzi dla różnych celów, w tym:
 • do dostosowania sposobu wyświetlania strony do urządzeń, oprogramowania i preferencji użytkowników oraz wybranych przez nich ustawień,
 • do monitorowania w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony oraz możliwości poprawy jej funkcjonowania,
 • do personalizacji oferowanych treści,
 • do kierowania lepiej dopasowanych treści do użytkowników za pośrednictwem innych stron internetowych.
 • Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
 • pliki cookies analityczne badające zachowanie użytkownika na Stronie;
 • funkcjonalne pliki cookies umożliwiające zapamiętanie ustawień wybranych przez użytkownika i personalizację, tj. pod względem wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony, sposobu wyświetlenia odtwarzacza youtube itp.
 • pliki cookies stron trzecich – w wykorzystywanych urządzeniach mogą być również zapisywane pliki cookie innych podmiotów, marketingowe cookies służące do dostosowania wyświetlanych reklam do preferencji. Nasi partnerzy – Google, Facebook i LinkedIn wykorzystują pliki cookies dla celów reklamowych i remarketingu. Mogą oni używać plików cookies, aby pokazywać użytkownikom treści, w tym reklamy dopasowane do ich preferencji.
 • Pliki cookies i inne stosowane przez nas narzędzia nie są używane w celu przetwarzania lub przechowywania danych osobowych i z założenia nie służą do bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Nie zmieniają także ustawień przeglądarki użytkownika ani nie zmieniają konfiguracji urządzenia użytkownika. Sytuacje wyjątkowe, gdy dane zebrane za pomocą plików cookies uznane mogą zostać za Twoje dane osobowe, a także związane z tym Twoje uprawnienia, szczegółowo opisane zostały we odpowiedniej części Polityki Prywatności.

Sposoby wyłączenia plików cookies

Wchodząc na naszą Stronę masz możliwość wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies do celów marketingowych oraz pochodzących od podmiotów trzecich. Nawet jeżeli już wyraziłeś zgodę możesz skorzystać z opcji opisanych poniżej. Każdy użytkownik może wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej. W celu ułatwienia sposobem zarządzania plikami cookies, poniżej przedstawiamy linki do niektórych stron przeglądarek.

Każdy użytkownik może zrezygnować z otrzymywania reklam kierowanych do niego w następujący sposób:

 • poprzez użycie narzędzia NAI (www.networkadvertising.org/chioces), które pozwoli zrezygnować z oglądania ukierunkowanych reklam od nas i od innych zatwierdzonych firm członkowskich NAI,
 • za pomocą strony internetowej Digital Advertising Alliance – DDA (www.aboutads.info/chioces). Przestrzegamy Zasad Samoregulacji dla Reklamy Behawioralnej Online opracowanych przez tę organizację,
 • za pomocą strony internetowej European Interactive Advertising Digital Alliance (www.youronlinechioces.com). Stosujemy się do wytycznych dotyczących reklamy online opracowanych przez tę organizację.

Przy korzystaniu przez Użytkownika z możliwości rezygnacji (opt-out) za pomocą narzędzi opisanych powyżej należy pamiętać że:

 • możemy nadal zbierać pewne dane na temat aktywności użytkownika online do celów innych niż marketingowe,
 • opcje opt-out innych firm reklamowych mogą funkcjonować inaczej niż nasze opcje opt-out,
 • każdorazowo można zrezygnować ze śledzenia przez nas Twojej aktywności w celach reklamowych poprzez skorzystanie z opcji „Do Not Track”. Wówczas odpowiadamy na sygnały „DNT” wysyłane z przeglądarki użytkownika. Jeśli na stronie jednego z naszych reklamodawców w czasie wizyty użytkownika jest odbierany sygnał „DNT”, nie będziemy w czasie tej wizyty łączyć zbieranych danych z identyfikatorem przeglądarki użytkownika, więc nowe dane zebrane o użytkowniku nie będą mogły być wykorzystywane przez nas do celów ukierunkowanych reklam, ale wcześniej zebrane dane o użytkowniku mogą być nadal używane,
 • w każdej chwili istnieje możliwość dokonania modyfikacji ustawienia przeglądarki w zakresie dotyczącym plików cookies. Ograniczenie korzystania z pilików Cookie może prowadzić do ograniczenia niektórych funkcji dostępnych na naszej stronie.
 • Masz możliwość wyłączenia przekazywania Twoich danych do celów analitycznych i statystycznych z wykorzystaniem Google Analytics. W tym celu możesz zainstalować rozszerzenie do przeglądarki internetowej zgodnie z instrukcją podaną pod tym adresem: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en.

Dołącz do nas i twórz innowacyjne technologie  Rodzaj zatrudnienia *


  Oczekiwana pensja *

  PLN  Kiedy możesz rozpocząć pracę w Ailleron (np. jaki jest Twój okres wypowiedzenia)? *

  Jakie stanowisko Cię interesuje? Podaj dokładne tytuły stanowisk lub opisz rolę.

  W jakich językach jesteś biegły? Wskaż języki i poziomy zaawansowania.


  Czy potrzebujesz pozwolenia na pracę w Polsce?