Polityka prywatności

Jest nam niezmiernie miło, że zaufałeś nam i powierzyłeś swoje dane osobowe. Chcielibyśmy Cię zapewnić, że poczynimy wszelkie uzasadnione działania mające na celu ochronę Twoich danych osobowych. Poniżej zostały przedstawione informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych (dalej łącznie zwane „Polityką Prywatności”) w sytuacji, gdy:

 • odwiedzasz stronę www.kariera.ailleron.com,
 • przesyłasz nam swoje dokumenty aplikacyjne w celu udziału w procesie rekrutacyjnym,
 • kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.kariera.ailleron.com lub za pomocą poczty elektronicznej w sprawach innych niż udział w konkretnym procesie rekrutacyjnym.

1. Administrator danych osobowych

1.1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności jest w sprawach związanych z rekrutacją na ogłoszenie, na które aplikujesz – odpowiednia spółka z grupy Ailleron, do której prowadzona jest rekrutacja (dalej zwana „Ogłoszeniodawcą”), to jest:

 • Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385276 (dalej: „Ailleron”), albo
 • Software Mind Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411748,
 • Software Mind Outsourcing Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its main office in Kraków, 43b Jana Pawła II Avenue, 31-864 Kraków, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under the KRS number 0000349565,
 • Software Mind Nordics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000724647,
 • Hoteliga International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699940.

1.2. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w pozostałych sprawach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności jest Ailleron.

1.3. Dane kontaktowe. W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się:


2. Dane przetwarzane w celu rekrutacji

2.1. Cel, zakres i podstawy prawne przetwarzania danych. Przetwarzamy tylko takie dane osobowe, które zostaną nam przez Ciebie podane lub zostaną nam udostępnione lub zebrane przez nas w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz:

 • są niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z art. 22 1 Kodeksu pracy, to jest dane w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, wykształcenie kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub
 • na których przetwarzanie udzieliłeś nam swoją zgodę (poprzez swoje oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, jak przekazanie nam Twojego CV lub listu motywacyjnego zawierającego takie dane), to jest dane zawarte w otrzymanych od Ciebie dokumentach rekrutacyjnych i referencjach, wiadomościach, rozmowach z Tobą (inne niż wskazane w art. 22 1 Kodeksu pracy) lub
 • są niezbędne w celu zawarcia i późniejszego wykonania umowy z Tobą, to jest w szczególności dane do wpisania w treści zawieranej umowy w przypadku pozytywnego efektu rekrutacji lub
 • są niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, to jest:
  • wybrania odpowiedniego kandydata dającego rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków, to jest dane zebrane przez nas w toku działań rekrutacyjnych, np. w notatkach sporządzonych w trakcie rozmów z Tobą,
  • dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi (w zakresie wszystkich zebranych danych),
  • archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych posiadanych danych, w związku z nałożonym na nas jako na administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych (w zakresie wszystkich zebranych danych).

2.2. Okres przechowywania danych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 • do celów związanych z rekrutacją na konkretne ogłoszenie – od dnia ich zebrania do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego oraz poinformowania o wyniku tego procesu rekrutacyjnego (i w przypadku pozytywnego jego efektu – do czasu zawarcia umowy),
 • do celów związanych z udziałem w przyszłych rekrutacjach (w przypadku udzielenia przez Ciebie zgody na dalsze przetwarzanie Twoich danych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych) – od dnia wyrażenia zgody przez okres kolejnych 36 miesięcy lub do chwili wycofania udzielonej przez Ciebie zgody,
 • do celu obrony przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia naszych roszczeń – od dnia zakończenia każdego z procesów rekrutacyjnych, w których będziesz brać udział, do upływu okresu przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń,
 • do celu archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych – przez okres ustalony zgodnie z polityką wykonywania kopii zapasowych obowiązującą u Ogłoszeniodawcy.

2.3. Informacje o źródle pochodzenia danych. Może dochodzić do sytuacji, gdy nie pozyskaliśmy Twoich danych osobowych bezpośrednio od Ciebie, lecz od osób trzecich. Każdorazowo zostaniesz o takiej sytuacji poinformowany, jak również zadbamy, by zebranie tych danych odbyło się w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Dane takie możemy pozyskać:

 • na skutek prowadzonych przez nas programów poleceń – gdy Twoje CV i inne dokumenty rekrutacyjne przekazane zostaną do nas za pośrednictwem osób trzecich,
 • od podmiotów mających Twoje dane osobowe własne bazy kandydatów (firmy rekrutacyjne, organizatorzy targów pracy),
 • ze źródeł powszechnie dostępnych, jak media społecznościowe i zamieszczony tam Twój profil.

3. Dane przetwarzane w celu kontaktu

3.1. Cel, zakres i podstawy prawne przetwarzania danych. W przypadku, gdy postanowisz się z nami skontaktować w sprawach innych niż udział w procesie rekrutacyjnym (za pomocą dostępnego na naszych stronach formularza kontaktowego, podanych adresów e-mail, numerów telefonów, czy też tradycyjnie za pomocą poczty, albo osobiście), przetwarzać będziemy takie dane osobowe, które zostaną nam przez Ciebie podane lub są niezbędne do odpowiedzi na Twoje zapytanie (w tym dane identyfikacyjne oraz kontaktowe, a także adres IP w sytuacji skorzystania z formularza kontaktowego na naszej stronie www). Dane te przetwarzamy z uwagi na fakt, że są one niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, to jest w celu:

 • odpowiedzi na przesłaną do nas wiadomość i dalszy kontakt z Tobą,
 • archiwizacja i wykonywanie kopii zapasowych danych w związku z nałożonym na nas jako na administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych).

3.2. Okres przechowywania danych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 • do kontaktu z Tobą – od dnia ich zebrania do czasu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie, w której nawiązałeś kontakt,
 • do celu archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych – przez okres ustalony zgodnie z polityką wykonywania kopii zapasowych w Ailleron.

4. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem ze stron www

4.1. Cel, zakres i podstawy prawne przetwarzania danych. W przypadku, gdy korzystasz ze strony internetowej www.kariera.ailleron.com zapisujemy takie dane, jak: adres IP, rodzaj i wersja urządzenia oraz przeglądarki z jakich korzystasz, język, region, ustawienia strony, dokonane wybory w zakresie cookies, sposób korzystania ze strony. Dane te nie są w każdej sytuacji łączone z konkretną, możliwą dla nas do zidentyfikowania osobą. W sytuacji natomiast, gdy jesteśmy w stanie połączyć je z Tobą (w szczególności, gdy skontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie www), stają się one dla nas Twoimi danymi osobowymi. Dane te przetwarzamy:

 • z uwagi na fakt, że są one niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, to jest w szczególności:
  • dostosowania sposobu, w jaki strona www jest wyświetlana i jej personalizacji,
  • zapisania danych z formularzy celem zachowania sesji i ułatwienia korzystania ze strony,
  • analizy zachowania na stronie dla poprawy jej funkcjonowania oraz ochrony przed nadużyciami
 • w oparciu o Twoją zgodę – w przypadku, gdy dane te służą do celów marketingowych lub do są zbierane w celu przekazania ich podmiotom trzecim.

4.2. Okres przechowywania danych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 • w przypadku danych przetwarzanych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes – przez czas, przez jaki on istnieje, nie dłużej jednak niż do chwili wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • w przypadku danych przetwarzanych w oparciu o Twoją zgodę – do czasu wycofania tej zgody.

5. Odbiorcy danych

Dołożymy należytej staranności w doborze podmiotów, którym przekazywać będziemy Twoje dane i w przypadku takich wybranych podmiotów wymagać będziemy, by chronili Twoje dane za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie:

 • osobom trzecim świadczącym na naszą rzecz usługi, które są potrzebne dla realizacji celów, w związku z którymi przetwarzamy Twoje dane (np. usług z zakresu IT, rekrutacji, komunikacji elektronicznej, hostingu),
 • podmiotom z grupy kapitałowej Ailleron (podmiotom powiązanym z Ailleron), w szczególności gdy świadczą one sobie wzajemnie usługi, lub w ramach wewnętrznych celów administracyjnych grupy Ailleron (np. gdy wynika to z organizacji zadań w ramach grupy),
 • odbiorcom, na rzecz których ujawnienie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów lub postanowienia sądu lub innego organu władzy,
 • innym odbiorcom, jeżeli wyrazisz na nich swoją zgodę lub gdy przekazanie im danych jest niezbędne, by chronić Twoje żywotne interesy lub żywotne interesy innych osób fizycznych lub dla dobra ogółu.

6. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów, z którymi współpracujemy. Każdorazowo, gdy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do państw które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, zadbamy o to, by odbywało się to w oparciu o ważną podstawę prawną oraz z wykorzystaniem prawem wymaganych zabezpieczeń.

7. Łącza do stron podmiotów trzecich

Na stronie zamieszczone są również łącza odsyłające do stron internetowych osób trzecich. W stosunku do osób odwiedzających te strony obowiązują inne zasady niż opisane tutaj w zakresie przetwarzania danych osobowych, jak również kto inny jest administratorem danych tam przetwarzanych. Zalecamy zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w zakresie przetwarzania danych osobowych publikowanymi przez administratorów tych stron.

8. Uprawnienia

W zakresie każdego z niżej wskazanych praw możesz skontaktować się z nami w szczególności za pomocą danych kontaktowych podanych w punkcie 1 Polityki Prywatności.

 • Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych. Masz prawo w każdym czasie zażądać podania informacji o Twoich danych osobowych, które przechowujemy, lub do których mamy dostęp. Na Twoje żądanie zostanie Ci nieodpłatnie przedstawiona kopia Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za przesłanie każdej kolejnych kopii danych mamy prawo do zażądania opłaty, która pokryje uzasadnione koszty obsługi takiego żądania.
 • Prawo do wycofania zgody. Za każdym razem, gdy Twoje dane są przetwarzane w oparciu o udzielona zgodę, masz prawo w każdym czasie tą zgodę wycofać, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem przez Ciebie zgody.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych. Podejmujemy racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. Jeżeli konieczne będą do wprowadzenia zmiany tych danych, prosimy byś nas o tym zawiadomił.
 • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo żądać przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przesłania danych innemu administratorowi, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona zgoda.
 • Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania. We wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych przypadkach masz prawo, by żądać usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to nie jest jednakże absolutne – mogą wystąpić sytuacje, gdy będziemy nadal uprawnieni, by Twoje dane osobowe przetwarzać. Możesz również zwrócić się o ograniczenie dalszego przetwarzania Twoich danych.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. We wskazanych w przepisach przypadkach masz prawo by sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – co do zasady będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Polityka stosowania plików cookies i innych podobnych technologii

Strona www.kariera.ailleron.com (dalej „Strona”) wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe, które są obsługiwane przez Stronę i zapisywane na Twoim urządzeniu) i inne podobne technologie (narzędzia od Google Inc.: Google Analytics, Google Search Console oraz Google Tag Manager, a także narzędzia do tzw. pixel trackingu – Facebook Pixel oraz LinkedIn InsightTag). Podmiotem wykorzystującym te narzędzia jest administrator strony, czyli Spółka Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres:al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385276 (dalej: „My”). Strona używa wskazanych narzędzi dla różnych celów, w tym:

 • do dostosowania sposobu wyświetlania strony do urządzeń, oprogramowania i preferencji użytkowników oraz wybranych przez nich ustawień,
 • do monitorowania w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony oraz możliwości poprawy jej funkcjonowania,
 • do personalizacji oferowanych treści,
 • do kierowania lepiej dopasowanych treści do użytkowników za pośrednictwem innych stron internetowych.

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • pliki cookies analityczne badające zachowanie użytkownika na Stronie;
 • funkcjonalne pliki cookies umożliwiające zapamiętanie ustawień wybranych przez użytkownika i personalizację, tj. pod względem wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony, sposobu wyświetlenia odtwarzacza youtube itp.;
 • pliki cookies stron trzecich – w wykorzystywanych urządzeniach mogą być również zapisywane pliki cookie innych podmiotów, marketingowe cookies służące do dostosowania wyświetlanych reklam do preferencji. Nasi partnerzy – Google, Facebook i LinkedIn wykorzystują pliki cookies dla celów reklamowych i remarketingu. Mogą oni używać plików cookies, aby pokazywać użytkownikom treści, w tym reklamy dopasowane do ich preferencji.

Pliki cookies i inne stosowane przez nas narzędzia nie są używane w celu przetwarzania lub przechowywania danych osobowych i z założenia nie służą do bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Nie zmieniają także ustawień przeglądarki użytkownika ani nie zmieniają konfiguracji urządzenia użytkownika. Sytuacje wyjątkowe, gdy dane zebrane za pomocą plików cookies uznane mogą zostać za Twoje dane osobowe, a także związane z tym Twoje uprawnienia, szczegółowo opisane zostały we odpowiedniej części Polityki Prywatności.

Sposoby wyłączenia plików cookies

Wchodząc na naszą Stronę masz możliwość wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies do celów marketingowych oraz pochodzących od podmiotów trzecich. Nawet jeżeli już wyraziłeś zgodę możesz skorzystać z opcji opisanych poniżej. Każdy użytkownik może wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej. W celu ułatwienia sposobem zarządzania plikami cookies, poniżej przedstawiamy linki do niektórych stron przeglądarek.

Użytkownik może także tak ustawić przeglądarkę by samodzielnie, każdorazowo akceptować cookies. Wówczas przeglądarka za każdym razem przed udzieleniem dostępu dla pliku cookies będzie pytać użytkownika o zgodę na udzielenie tego dostępu. To daje użytkownikowi kontrolę nad tym, co znajduje się na jego urządzeniu, jednak ma tę wadę, że spowolnia możliwości poruszania się po stronie i innych witrynach internetowych.
Każdy użytkownik może zrezygnować z otrzymywania reklam kierowanych do niego w następujący sposób:

 • poprzez użycie narzędzia NAI (www.networkadvertising.org/chioces), które pozwoli zrezygnować z oglądania ukierunkowanych reklam od nas i od innych zatwierdzonych firm członkowskich NAI,
 • za pomocą strony internetowej Digital Advertising Alliance – DDA (www.aboutads.info/chioces). Przestrzegamy Zasad Samoregulacji dla Reklamy Behawioralnej Online opracowanych przez tę organizację,
 • za pomocą strony internetowej European Interactive Advertising Digital Alliance (www.youronlinechioces.com). Stosujemy się do wytycznych dotyczących reklamy online opracowanych przez tę organizację.

Przy korzystaniu przez Użytkownika z możliwości rezygnacji (opt-out) za pomocą narzędzi opisanych powyżej należy pamiętać że:

 • możemy nadal zbierać pewne dane na temat aktywności użytkownika online do celów innych niż marketingowe,
 • opcje opt-out innych firm reklamowych mogą funkcjonować inaczej niż nasze opcje opt-out,
 • każdorazowo można zrezygnować ze śledzenia przez nas Twojej aktywności w celach reklamowych poprzez skorzystanie z opcji „Do Not Track”. Wówczas odpowiadamy na sygnały „DNT” wysyłane z przeglądarki użytkownika. Jeśli na stronie jednego z naszych reklamodawców w czasie wizyty użytkownika jest odbierany sygnał „DNT”, nie będziemy w czasie tej wizyty łączyć zbieranych danych z identyfikatorem przeglądarki użytkownika, więc nowe dane zebrane o użytkowniku nie będą mogły być wykorzystywane przez nas do celów ukierunkowanych reklam, ale wcześniej zebrane dane o użytkowniku mogą być nadal używane,
 • w każdej chwili istnieje możliwość dokonania modyfikacji ustawienia przeglądarki w zakresie dotyczącym plików cookies. Ograniczenie korzystania z pilików Cookie może prowadzić do ograniczenia niektórych funkcji dostępnych na naszej stronie.

Masz możliwość wyłączenia przekazywania Twoich danych do celów analitycznych i statystycznych z wykorzystaniem Google Analytics. W tym celu możesz zainstalować rozszerzenie do przeglądarki internetowej zgodnie z instrukcją podaną pod tym adresem: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en.

Dołącz do nas i twórz innowacyjne technologie  Rodzaj zatrudnienia *


  Oczekiwana pensja *

  PLN  Kiedy możesz rozpocząć pracę w Ailleron (np. jaki jest Twój okres wypowiedzenia)? *

  Jakie stanowisko Cię interesuje? Podaj dokładne tytuły stanowisk lub opisz rolę.

  W jakich językach jesteś biegły? Wskaż języki i poziomy zaawansowania.


  Czy potrzebujesz pozwolenia na pracę w Polsce?